Contact Us

Nanjing Ringchan Corporation
Address: 359 Hongwu Road, Suite 2612
              Nanjing, Jiangsu 210002, China
Tel:  0086-25-84574226
Fax: 0086-25-84574026
E-mail:info@nauhongda.com